Friday, February 18, 2011

SIRI 1 : EDISI BIMBINGAN TERANCANG TEKNIK MENGARANG
KONSEP-KONSEP KARANGAN SPM - (Rujuk Modul m/s 7)


NOTA PENTING KARANGAN B

1.0    KONSEP KARANGAN : Karangan boleh didefinisikan sebagai seni menyampaikan idea yang bernas dengan perantaraan bahasa yang kemas, tersusun serta menepati ciri-ciri hukum tatabahasa. Pelbagai ragam dan laras bahasa penting untuk diadunkan ketika menulis karangan. Hal ini penting untuk membangkitkan kesan yang mendalam terhadap idea dan hujah yang bakal disampaikan.


2.0    SOALAN KARANGAN : Soalan karangan dipecahkan kepada 5 dimensi atau bidang. Lima (5) dimensi itu adalah seperti yang berikut ini:

Soalan 1 – Dimensi diri (individu)
Soalan 2 – Dimensi keluarga
Soalan 3 – Dimensi masyarakat dan negara
Soalan 4 – Dimensi antarabangsa (global)
Soalan 5 – Unsur sastera


3.0    STANDARD KUALITI KARANGAN CEMERLANG

      3.1        Menepati dengan kehendak isu dan tema
      3.2        Berbentuk karangan panjang yang dibina dalam 7 perenggan

*      pendahuluan
*      isi ( 5 isi yang lengkap dengan huraian)
*      kesimpulan (penutup)

3.3        Panjang antara 550 – 700 patah perkataan

4.0  KOMPONEN PENTING DALAM SOALAN
Komponen
Konsep/definisi
Isu
- Gagasan atau wahana atau topik perbincangan semasa
Tema
- Isu teras atau pokok perbincangan utama yang menjadi dasar soalan
Skop
- Lingkungan isu penting yang dikehendaki oleh soalan berpandukan  
  tema yang diberi
Fokus
- Hala tuju jawapan yang boleh disifatkan sebagai arahan soalan
Isi Utama
- Idea besar atau pemikiran pokok atau fakta atau pemikiran dasar    
  yang perlu dikaitkan kepada tema dan fokus isi jawapan

No comments:

Post a Comment